Rząd Ukrainy dodał do wykazu offshore kolejnych 5 rajów podatkowych

Rząd Ukrainy dodał do wykazu offshore kolejnych 5 rajów podatkowych
Gabinet Ministrów Ukrainy na posiedzeniu w dniu 27 grudnia przyjął szereg inicjatyw Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy.

 

W szczególności rząd uzgodnił projekt ustawy Ukrainy „O wprowadzeniu zmian w taryfie celnej Ukrainy”. Zaproponowano zmniejszenie stawki ulgowego cła importowego w przypadku importowania przędzy (jednowłóknistej, wielowłóknistej, a także mieszanej z bawełną) z 4% do 0%. Takie rozwiązanie pozwoli ukraińskim przetwórcom surowców uzyskać więcej kapitału obrotowego w wysokości około 4 mln hrywien. Oczekuje się, że wdrożenie rozwiązania zwiększy produkcję nici i tkaniny na Ukrainie o 17%. Jak informuje portal rządowy, projekt ustawy zostanie przedstawiony pod obrady Rady Najwyższej.

Rząd zatwierdził wykaz towarów, których eksport i import podlega pozwoleniom i wysokość kontyngentów na eksport towarów w 2019 roku. Wykazy towarów i kwoty są identyczne z obowiązującymi w roku 2018 roku. W szczególności, kontyngenty na eksport nieprzetworzonego złota i srebra (poza metalami bankowymi) i złomu metali szlachetnych, tak jak wcześniej, pozostają na poziomie 0 gramów. Zgodnie z decyzją RBNiO z 16 lutego 2017 r. „W sprawie pilnych środków neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i wzmocnienia ochrony infrastruktury krytycznej”, w 2019 roku kontynuowane będzie również licencjonowanie eksportu antracytu.

Ponadto, zgodnie z Protokołem Montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w 2019 roku licencjonowany będzie eksport i import substancji niszczących warstwę ozonową i towarów, które mogą zawierać takie substancje.

Rząd przedłużył do 31 grudnia 2019 r. działanie rozporządzenia, które pozwala Poligraficznemu Kombinatowi „Ukraina” odprowadzać do budżetu państwa nie 75% zysku netto, a 40%. Taka norma będzie działać tylko pod warunkiem, że zakład będzie kierować 35% zysku netto na modernizację i zakup sprzętu dla produkcji zagranicznych paszportów i dowodów osobistych dla obywateli Ukrainy. Takie rozwiązanie, jak uważa się w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego, zapewni sprawne i szybkie wykonanie biometrycznych dokumentów dla Ukraińców.

Gabinet Ministrów Ukrainy dodał Trynidad i Tobago, Namibię, Guam, Palau i Samoa Amerykańskie do listy stref offshore.

Podkreśla się, że Ukraina okresowo aktualizuje ukraiński wykaz stref offshore z uwzględnieniem danych Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych OECD. Forum utworzyło czarną listę państw, nienastawionych na współpracę w sprawach podatkowych i nie wprowadzają standardów OECD, na której znalazły się wymienione państwa.

Rozwiązanie pozwoli na bardziej efektywne zapobieganie i przeciwdziałanie legalizacji (prania) dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia.

Kolejna decyzja rządu dotyczyła książek ewidencji zatrudnienia. Rząd umożliwił organizacjom międzynarodowym, zagranicznym misjom dyplomatycznym, urzędom konsularnym i projektom międzynarodowej pomocy technicznej pozyskiwanie prowadzenia ewidencji, przechowywania i wydawania książek ewidencji zatrudnienia książek ukraińskich osób prawnych. Pozwoli to zmniejszyć obciążenie administracyjne międzynarodowych biur i stymulować rozwój rynku usług doradczych.

Artykuły powiązane