Prezydent RP podpisał zmiany do ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców

Prezydent RP podpisał zmiany do ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców
Po upływie ukazanego okresu cudzoziemcy powinni opuścić terytorium państw UE, jeśli nie otrzymają zezwolenia na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

Aby skorzystać z przeniesienia wewnątrz firmy, należy być wcześniej zatrudnionym w niej lub w tej samej grupie przedsiębiorstw przez co najmniej 12 miesięcy w przypadku pracowników na stanowiskach kierowniczych i specjalistów, a 6 miesięcy w przypadku pracowników odbywających staż.

Zezwolenie na pobyt w Polsce w związku z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa w kraju będzie wydawać wojewoda. Wniosek może zarejestrować instytucja, która przyjmuje cudzoziemca do pracy w ramach wewnętrznego transferu. Na podstawie tego zezwolenia cudzoziemiec będzie mógł pracować na terenie całej UE w ramach danego przedsiębiorstwa.

Jak zauważyli autorzy zmian do ustawy o cudzoziemcach, w najbliższym czasie w Polsce może zacząć brakować rąk do pracy.

„Wzmożone wyjazdy zarobkowe Polaków po przystąpieniu Polski do UE w 2004 roku, przy jednoczesnym dynamicznym wzroście zatrudnienia i pojawiających się niedoborach siły roboczej w niektórych branżach gospodarki narodowej, spowodowały duże zainteresowanie ze strony polskich pracodawców poszukiwaniem pracowników poza granicami Polski”, - wyjaśniło MSWiA.

W związku z tym w ustawa upraszcza wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a także zezwolenia na pobyt stały dla pracowników zatrudnionych na profesjonalnych stanowiskach, potrzebnych polskiej gospodarce.

Ponadto, dla cudzoziemców, którzy chcą uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, ma zostać wprowadzony nowy wymóg. Muszą oni posługiwać się językiem polskim co najmniej na poziomie B1 (średniozaawansowany). Wymóg ten nie dotyczy dzieci w wieku do 16 lat oraz osób, które urodziły się w Polsce.

Wcześniej, minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski zawiadomił, że Polska prawie półtora razy zwiększy ilość wiz wydawanych Ukraińcom. W tym roku kraj planuje wydać około 900 tysięcy pozwoleń, w porównaniu z 650 tysiącami w 2016 roku.

Prezydent RP podpisał ustawę, zgodnie z którą cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia z innego państwa wewnątrz przedsiębiorstwa. Nowe korzyści dla cudzoziemców spoza UE rząd zaproponował na początku lipca tego roku.

Ustawa wprowadza do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Według szacunków polskiego urzędu do spraw cudzoziemców, zmiany te mogą dotyczyć do 200 tysięcy osób.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, głównym celem ustawy jest uproszczenie procedur przy wydawaniu zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców w związku z przeniesieniem do Polski wewnątrz przedsiębiorstwa. Maksymalny okres wynosi 3 lata w przypadku pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz specjalistów, a także rok w przypadku pracowników odbywających staż.

Artykuły powiązane