W których krajach chcą pracować i uczyć się Ukraińcy — badanie

W których krajach chcą pracować i uczyć się Ukraińcy — badanie
Ponad jedna trzecia ludności Ukrainy chciałaby wyjechać za granicę na stałe. Najbardziej atrakcyjne kraje, w których Ukraińcy chcieliby podjąć pracę to: Niemcy, Polska, USA i Kanada; naukę — Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Polska.

Grupa socjologiczna „Ranking” opublikowała wyniki badania na temat dynamiki nastrojów migracyjnych Ukraińców, przeprowadzonego we wrześniu 2017 roku. 61% respondentów stwierdziło, że nie chciałoby wyjechać za granicę na stałe. Równocześnie 35% stwierdziło, że ma taką chęć, 4% — nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

„W porównaniu do 2016 roku liczba osób, które chciałyby zmienić miejsce zamieszkania na inny kraj, nieznacznie wzrosła (z 30% do 35%). Najwięcej tych, którzy chcieliby zmienić miejsce zamieszkania, jest wśród mieszkańców Zachodniej Ukrainy (41%). Na południu taką chęć wyraża 34%, w centrum — 33%, na wschodzie — 33%”, — zauważają autorzy badania. Wśród młodych ludzi (18-35 lat) liczba tych, którzy chcą przenieść się na stałe za granicę, wynosi 54%. Natomiast wśród starszego pokolenia taką chęć wyraża tylko 19%. Nieco więcej tych, którzy wyrażają chęć emigracji, jest wśród osób z wyższym wykształceniem i wysokimi dochodami.

„Należy jednak zwrócić uwagę, że wśród tych, którzy pracowali za granicą, liczba potencjalnych migrantów jest mniejsza, niż wśród tych, którzy chcą jedynie znaleźć pracę za granicą”, — zaznaczają pracownicy „Rankingu”.

Przyczyny emigracji

Najczęściej wśród przyczyn, skłaniających respondentów do rozważenia emigracji, wymieniane są:

• nadzieja na poprawę warunków bytu — 64%;
• pragnienie, by zapewnić lepszą przyszłość swoim dzieciom — 34%;
• brak godnej pracy na Ukrainie — 23%;
• pragnienie, aby uzyskać lepsze wykształcenie — 12%;
• brak bezpieczeństwa na Ukrainie, możliwość uzyskania lepszej opieki medycznej, lepszych warunki prowadzenia działalności gospodarczej, chęć samorealizacji, sytuacja rodzinna — mniej niż 10%.
• konflikt wartości i prześladowania polityczne — nie więcej niż 1% badanych.
Chęć polepszenia warunków bytu jako przyczynę ewentualnej emigracji najczęściej wymieniano na wschodzie kraju, pragnienie, aby zabezpieczyć przyszłość dzieci — na południu, brak godnej pracy — na zachodzie.

Dwie trzecie respondentów stwierdziło, że nie chciałoby mieć podwójnego obywatelstwa, 35% stwierdziło, że chciałoby mieć drugi paszport. Najczęściej takie życzenie wyrażali respondenci na południu, młodzi ludzie, osoby pracujące i zabezpieczone socjalnie. Wśród krajów, których obywatelstwo chcielibyśmy posiadać, respondenci wymieniają:
• kraje UE — 42%;
• USA — 18%;
• Kanada — 15%;
• Rosja — 12%.
Obywatelstwo kraju UE chcieliby mieć w takim samym stopniu mieszkańcy zachodnich, centralnych i południowych regionów Ukrainy (około 40%), nieco mniej — wschodnich (31%). Obywatelstwo USA najbardziej chcieliby mieć mieszkańcy zachodu, obywatelstwo Rosji — wschodu.

Tylko do pracy

44% ankietowanych wyraziło chęć pracowania/dostania pracy za granicą. Wśród młodych ludzi odsetek chcących dostać pracę za granicą wynosi 68%, wśród osób w średnim wieku — 52%, a wśród starszych — 20%.

„Jako główną motywację do pracowania za granicą respondenci najczęściej wymieniali wysoki poziom płac w innych krajach (72%). Lepsze warunki pracy, pragnienie, aby zarobić na mieszkanie (edukację dzieci, leczenie krewnych itp.), pracę jako profesjonaliści, wysoką jakość pomocy socjalnej jako przyczyny swego pragnienia dostania pracy za granicą wskazywało od 16 do 20% ankietowanych. 7% jako przyczynę wskazało możliwość otworzenia własnego interesu i pragnienie uzyskania doświadczenia w pracy w międzynarodowych firmach”, — wyjaśniają autorzy badania.

Warto zauważyć, że ci, którzy już pracowali za granicą, częściej wskazywali jako przyczynę chęci migracji lepsze warunki pracy.

Najbardziej popularne kierunki pracy za granicą:

• Niemcy — 37%;
• Polska — 26%;
• USA — 22%;
• Kanada — 21%;
• Czechy — 16%;
• Włochy — 15%;
• Wielka Brytania — 14%;
• Francja lub Szwecja — 12%;
• Izrael — 11%;
• Hiszpania — 9%;
• Holandia — 7%;
• Rosja — 6%;
• Inne kraje — mniej niż 5%.
Niemcy, USA, Czechy i Wielką Brytanię jako pożądane kraje, w których Ukraińcy chcieliby podjąć pracę, najczęściej wybierali mieszkańcy Zachodniej Ukrainy, Rosję — ankietowani na wschodzie.

Wśród ankietowanych tylko 14% stwierdziło, że wcześniej już pracowało za granicą, 86% — nie pracowało. Najwięcej takich osób jest wśród mieszkańców zachodu, osób z wyższym wykształceniem, zabezpieczonych i pracujących na własny rachunek lub pracujących w zakładach prywatnych.

Na studia

55% respondentów stwierdziło, że wśród ich znajomych są tacy, których dzieci uczą się za granicą. 45% stwierdziło, że wśród ich bliskich takich osób nie ma. Nieco więcej tych, którzy oświadczyli, że zna osoby, których dzieci uczą się za granicą, jest na zachodzie, w miastach i wśród młodzieży.

70% respondentów stwierdziło, że chciałoby, aby ich dzieci lub wnuki uczyły się za granicą, 20% ma przeciwne zdanie. Na zachodzie, w centrum i na południu takich respondentów jest ponad 70%, na wschodzie — 59%. Im młodsi respondenci, tym wyższy jest ich poziom wykształcenia; im bardziej są zabezpieczeni, tym więcej jest wśród nich tych, którzy chcieliby, aby ich dzieci lub wnuki uczyły się za granicą.

Najpopularniejsze kraje do nauki dla dzieci i wnuków:

• Niemcy — 34%;
• Wielka Brytania — 29%;
• USA — 25%;
• Polska — 24%;
• Kanada — 17%;
• Francja — 12%;
• Czechy i Szwecja — 10%;
• Włochy — 7%;
• Holandia i Hiszpania — 5%;
• Rosja — 4%;
• Słowacja, Węgry, Litwa, Portugalia i Rumunia — 1-2%.

O trybie bezwizowym

55% respondentów stwierdziło, że osobiście było zainteresowanych wprowadzeniem ruchu bezwizowego między Ukrainą i Unią Europejską. 38% stwierdziło, że nie było tym zainteresowanych, a 7% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Najwięcej zainteresowanych trybem bezwizowym jest na zachodzie Ukrainy (72%), najmniej — na wschodzie (40%).

52% respondentów stwierdziło, że wprowadzenie ruchu bezwizowego będzie mieć pozytywne skutki dla Ukrainy. 17% stwierdziło, że to rozwiązanie nie będzie miało żadnych skutków, 18% stwierdziło, że przyniesie ono negatywne skutki. Znów bardziej optymistycznie skutki wprowadzenia ruchu bezwizowego oceniają mieszkańcy zachodu (68%), w centrum — 53%, na wschodzie i południu — około 40%.

Młodzież, osoby lepiej zabezpieczone i osoby z wyższym wykształceniem były zainteresowane wprowadzeniem ruchu bezwizowego z UE, a także bardziej optymistycznie patrzą na perspektywy reżimu bezwizowego niż inni.

„Prawie trzy czwarte respondentów jest przekonanych, uproszczenie przez Polskę i Węgry warunków zatrudnienia Ukraińców jest raczej krokiem w celu poprawy gospodarki tych krajów, niż przyjaznym krokiem w kierunku Ukrainy”, — podkreślają socjologowie.

W badaniu wzięło udział 1200 respondentów, obywateli Ukrainy powyżej 18 lat roku życia. Próba reprezentatywna została dobrana według wieku, płci, regionów i typu miejsca zamieszkania. Błąd badania wynosi nie więcej niż 2,8%.


Źródło: delo.ua

Artykuły powiązane