„Chcę zostać Ukraińcem!” Jak cudzoziemcy mogą uzyskać obywatelstwo

„Chcę zostać Ukraińcem!” Jak cudzoziemcy mogą uzyskać obywatelstwo
Podczas gdy ktoś pisze wstrząsające publikacje o tym, jak pragnie wyjechać z Ukrainy, tysiące cudzoziemców odbywa podróż po kręgach biurokratycznego piekła, aby uzyskać upragniony dokument ze złotym trójzębem. Nawiasem mówiąc, w 2016 roku Ukrainę odwiedziło ponad 13,6 mln gości z zagranicy. A obywatelstwo w 2016 roku otrzymało 16 866 osób, z których 809 to cudzoziemcy i bezpaństwowcy.

Obozriewatiel” przeprowadził gruntowne dochodzenie i dowiedział się, czy cudzoziemcom trudno dostać się na Ukrainę i co należy zrobić, aby uzyskać ukraińskie obywatelstwo.

 
Od czego zacząć?

Przede wszystkim, jeżeli obywatel innego kraju planuje wizytę na Ukrainę, musi dowiedzieć się, czy potrzebuje wizy, czy nie.

Rzecz w tym, że na Ukrainie obowiązuje ruch bezwizowy dla gości z 66 krajów świata, co zapewnia ich obywatelom prawo do krótkich podróży na Ukrainę (nie do pracy) bez wizy. W większości przypadków ruch bezwizowy pozwala przebywać w kraju do 90 dni w ciągu każdych 180 dni. Szczegółowo z listą krajów, których obywatele muszą uzyskać wizę jadąc na Ukrainę, a których nie, i jak długo taka wiza jest ważna, można zapoznać się tutaj.

http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/entering-ukraine/visa-requirements-for-foreigners

Ale w przypadku, gdy pobyt na Ukrainie będzie trwać dłużej niż 90 dni, bez względu na to, że ten lub inny kraj znajduje się na liście ruchu bezwizowego, nadal należy ubiegać się o wizę.

Jeśli kraju nie ma na liście „ruchu bezwizowego”, a ktoś planuje wizytę na Ukrainie na okres nie dłuższy niż 90 dni, można ubiegać się o krótkoterminowe wizy „C”.

Długoterminowa wiza „D” jest potrzebna cudzoziemcom, którzy planują dłuższy pobyt na terytorium państwa — ponad 90 dni.

Co jest potrzebne do wyrobienia wizy?

Istnieje podstawowy wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wszelkiego rodzaju wiz na Ukrainę:

- dokument paszportowy;

- wypełniony wniosek wizowy;

- małe (35х45) kolorowe zdjęcie do dokumentu;

- polisa ubezpieczenia zdrowotnego na 30 tysięcy euro;

- potwierdzenie posiadania wystarczającego zabezpieczenia finansowego na okres planowanego pobytu lub możliwości uzyskania takiego zabezpieczenia w legalny sposób na terytorium Ukrainy;

- potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej;

Warunkiem, który wywołuje wiele pytań, jest konieczność potwierdzenia zabezpieczenia finansowego. Właściwie należy być przygotowanym na potwierdzenie posiadania środków finansowych na granicy, nawet w przypadku wjazdu bezwizowego.

Co może posłużyć jako takie potwierdzenie? Środki pieniężne, vouchery, karty, wyciągi z konta bankowego itp. wyliczone 40 dolarów dziennie plus 200 dolarów minimum; rezerwacja lub opłata zakwaterowania i wyżywienia na Ukrainie; voucher turystyczny; list gwarancyjny strony przyjmującej; bilet powrotny z ustaloną datą.

W przypadku podróży bezwizowej wymagania co do formy weryfikacji kondycji finansowej są mniej rygorystyczne. W tym przypadku nadaje się coś z tych rzeczy: albo karty bankowe/kredytowe, albo potwierdzenie opłaty noclegu i bilety lub gwarancje finansowe strony przyjmującej, albo gotówka, albo czeki podróżnicze.

Wydawaniem ukraińskich wiz cudzoziemcom zajmuje się konsulat lub ambasada Ukrainy za granicą. Od kwietnia MSZ Ukrainy wdrożyło pewne uproszczenia dotyczące wiz. W ten sposób teraz wizę w trybie pilnym można uzyskać do 5 dni, w zwykłym — do 10. Jednolita opłata konsularna wynosi 65 dolarów niezależnie od trybu.

... krótkoterminowe wizy

Należy od razu doprecyzować, że krótkoterminowa wiza jest wydawana zarówno na pojedyncze podróże, jak i jest ona wielokrotnego użytku. Podstawą do uzyskania wizy może być:

- specjalne zaproszenie (od obywatela ukraińskiego, osoby fizycznej, przedsiębiorstwa, organu państwowego, urzędu państwowego, zakładu opieki zdrowotnej);

- dokument potwierdzający relacje rodzinne z obywatelem Ukrainy albo z osobą posiadającą zezwolenie na pobyt na Ukrainie;

- dokument potwierdzający cel podróży turystycznych;

- dokument, świadczący o inwestowaniu w gospodarkę Ukrainy;

- dokument potwierdzający, że cudzoziemiec jest właścicielem nieruchomości na Ukrainie;

- zaproszenie od organizacji religijnej, skoordynowane z organem państwowym, który dokonał rejestracji tej organizacji;

- wniosek zagranicznych mediów, które zwracają się o wizę dla swojego pracownika w celu wykonywania zadań na Ukrainie;

- wniosek organów państwowych lub organizacji międzynarodowych.

Ponadto, jednorazową wizę krótkoterminową typu „C” na okres 15 dni dla obywateli 33 państw można uzyskać już po przybyciu na lotniska „Boryspol’, „Kijów” (Żuliany) i „Odessa”. Wystawiana jest ona natychmiastowo – od razu w dniu wystąpienia o wizę. Ale uproszczony tryb odnosi się do tych przypadków, gdy wizyta na Ukrainie nosi charakter turystyczny lub biznesowy z odpowiednim dokumentem potwierdzającym, albo jeśli istnieje pilny powód wjazdu na Ukrainę (na wniosek instytucji państwowych Ukrainy, w celu pilnego leczenia, uczestnictwa w pogrzebie).

Przy tym uproszczona procedura wjazdu nie zwalnia z przestrzegania podstawowych warunków, takich jak posiadanie paszportu, potwierdzenia celu podróży, posiadania polisy ubezpieczenia zdrowotnego, a także potwierdzenia zabezpieczenia finansowego. Należy też uiścić opłatę konsularną, który wynosi 2550 hrywien (około 100 dolarów).

Z listą krajów, których obywatele mogą ubiegać się o wizę po przybyciu na jedno z wymienionych lotnisk, można zapoznać się tutaj.

http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/entering-ukraine/visa-boryspil

... wizy na dłuższy pobyt

Na dłuższe podróże konieczna wiza typu „D”, która wydawana jest przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. Do wyrobienia wizy potrzebny jest jeden z następujących dokumentów:

- zezwolenie na pracę;

- zezwolenie na pobyt;

- dokument potwierdzający relacje rodzinne z obywatelem Ukrainy albo z osobą posiadającą zezwolenie na pobyt na Ukrainie;

- kopia Zezwolenia na imigrację (które wydano w celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały);

- dokument potwierdzający relacje rodzinne z uchodźcą na Ukrainie lub osobą, która potrzebuje dodatkowej ochrony lub której udzielono tymczasowej ochrony na Ukrainie;

- zaproszenie od instytucji państwowej, przedsiębiorstwa, organizacji, która jest stroną przyjmującą projektu międzynarodowej pomocy technicznej;

- oryginał zaproszenia na studia lub staż od ukraińskiej uczelni;

- zaproszenie od organizacji religijnej, skoordynowane z organem państwowym, który dokonał rejestracji tej organizacji;

- zaproszenie od filii, oddziału, przedstawicielstwa, komórki społecznej (pozarządowej) organizacji obcego państwa albo zagranicznego podmiotu gospodarczego lub banku zagranicznego;

- wniosek zagranicznych mediów, które zwracają się o wizę dla swojego pracownika w celu wykonywania zadań na Ukrainie;

- wniosek organów państw obcych lub organizacji międzynarodowych o wyrobienie wiz dla pracowników (i członków ich rodzin) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych i ich filii w celu wykonywania swoich obowiązków na Ukrainie;

- zaproszenie od właściwego organu państwowego w celu udziału w programach kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, sportowych o charakterze wolontariatu;

- zaproszenie od organizacji lub instytucji, która współpracuje z wolontariuszami.

Wiza jest? Dalej walizka, lotnisko i Ukraine welcomes you!

Robi się poważnie...

Jeśli cudzoziemcowi po odwiedzeniu Ukrainy tak spodobał się ten kraj, że zapragnął zamieszkać tam na stałe (lub musi tam mieszkać z jakichś przyczyn i okoliczności), wtedy już mowa o pozwoleniu na pobyt. Rozróżnia się zezwolenie na pobyt czasowy i stały. Różnica między nimi polega na czasie ich ważności. Zezwolenie na pobyt czasowy jest ważne 1 rok (z możliwością przedłużenia), zezwolenie na pobyt stały jest wydawane na czas nieokreślony.

Ważny detal: zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem, cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt na Ukrainie są równi w prawach obywatelom. Za wyjątkiem niektórych przypadków określonych w ustawach — jak, na przykład, brak prawa wyborczego.

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

Zezwolenia na osiedlenie się (pobyt stały) na Ukrainie mogą uzyskać albo osoby, które uzyskały Zezwolenie na imigrację, albo byli obywatele Ukrainy, którzy mieszkają w kraju na stałe po podjęciu decyzji o zrzeczeniu się ukraińskiego obywatelstwa.

Co to jest Zezwolenie na imigrację i jak je uzyskać? Jest to kluczowy krok w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały i odbywa się on w ramach tego samego procesu, co uzyskanie zezwolenia na pobyt stały.

Zezwolenie na imigrację niektórym kategoriom osób co roku jest określane przez kwoty Gabinetu Ministrów, a konkretnie:

- działaczom kultury i nauki;

- wysoko wykwalifikowanym specjalistom i robotnikom;

- inwestorom zagranicznym, którzy zainwestowali w gospodarkę Ukrainy nie mniej niż 100 tysięcy dolarów;

- braciom, siostrom, dziadkom, babciom, wnukom ukraińskich obywateli;

- byłym obywatelom Ukrainy;

- rodzicom, małżonkom imigranta i jego małoletnim dzieciom;

- osobom stale mieszkającym na terytorium Ukrainy na przestrzeni 3 lat od dnia przyznania im azylu lub statusu uchodźców, ich rodzicom, małżonkom i małoletnim dzieciom, które mieszkają z nimi.

W roku 2017 kwota na imigrację dla przedstawionego spisu Gabinetu Ministrów w przekroju regionów kraju wyniosła 3963 osoby. Przy czym w tym roku limity nie obowiązują specjalistów i pracowników, a na działaczy nauki, kultury i inwestorów żadnych ograniczeń dotyczących kwot, wręcz przeciwnie, nie nałożono.

Nie stosuje się kwot przy wydawaniu Zezwolenia na imigrację małżonkowi obywatela Ukrainy (jeśli jest w związku małżeńskim ponad 2 lata); dzieciom, rodzicom, opiekunom, kuratorom obywateli Ukrainy; osobom znajdującym się pod opieką lub kuratelą obywateli Ukrainy; osobom posiadającym prawo do ukraińskiego obywatelstwa ze względu na pochodzenie terytorialne(osoby te lub ktoś z ich bliskich krewnych do 16 lipca 1990 roku mieszkały na terenie przyszłej Ukrainy); osobom, których imigracja stanowi interes państwa; osobom posiadającym zaświadczenie Ukraińca mieszkającego zagranicą oraz ich małżonkom i dzieciom.

O Zezwolenie na imigrację można ubiegać się w urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie dyplomatycznym Ukrainy za granicą w miejscu stałego zamieszkania; na Ukrainie — w uprawnionym organie władzy wykonawczej do spraw migracji.

Oprócz wniosku o wydanie Zezwolenia, podstawowych dokumentów (o składzie rodziny, o miejscu pobytu, paszportu) i 3 zdjęć, potrzebne jest również zaświadczenie o niechorowaniu na przewlekły alkoholizm, lekomanię, narkomanię lub choroby zakaźne (których wykaz został określony przez MOZ Ukrainy) i zaświadczenie o niekaralności (w przypadku gdy wnioskodawca mieszka na stałe za granicą). Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności wymagane jest od wszystkich kategorii osób, które chcą uzyskać Zezwolenie na imigrację, z wyjątkiem małżonka, dzieci, rodziców obywatela, a także osób mających prawo do ukraińskiego obywatelstwo ze względu na pochodzenie terytorialne.

Należy być również przygotowanym na to, że złożony wniosek imigracyjny będzie rozpatrywany bardzo powoli — przez rok. Ale wtedy już większość procedur na drodze do zezwolenia na pobyt stały będzie zakończona. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, a cudzoziemiec mieszkający poza granicami Ukrainy dostaje zielone światło na imigrację, będzie musiał ubiegać się o wizę (jeśli takowej nie posiada). Jak już wspomniano, posiadanie Zezwolenia na imigrację jest jedną z podstaw w celu otrzymania wizy długoterminowej, więc problemy z wizą w tym przypadku nie powinny występować.

Na Ukrainie kwestią wydawania zezwolenia na pobyt — zarówno stały jak i czasowy — zajmują się organy ds. imigracji — oddziały Państwowej Służby Migracyjnej. Jeśli osoba mieszka poza granicami Ukrainy, to musi przyjechać na Ukrainę i w ciągu 5 dni roboczych zwrócić się do organów imigracyjnych. Potem w ciągu 7 dni od momentu złożenia dokumentów urząd powinien wydać cudzoziemcowi dokument pobytu stałego.

Istnieje ważny dodatkowy detal: w celu uzyskania pozwolenia na pobyt dobrze by było, aby obywatele krajów, które mają reżim wizowy z Ukrainą, mieli w dokumentach odnotowany co najmniej 1 wyjazd-wjazd na Ukrainę — przekroczenie granicy Ukrainy.

Co do dokumentów, to w zależności od podstaw do uzyskania zezwolenia na pobyt stały (inwestycja, relacje rodzinne itp.), oprócz pakietu, złożonego po uzyskaniu Zezwolenia na imigrację, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. Więcej szczegółów na temat pakietu wymaganych dokumentów można przeczytać w artykule 9 ustawy Ukrainy „O imigracji”.

... do wyrobienia tymczasowego zezwolenia na pobyt

Zezwolenie na pobyt czasowy wyrabia się o wiele łatwiej i znacznie szybciej, niż na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt czasowy można uzyskać na podstawie całego szeregu przyczyn i okoliczności na rok, ale z możliwością przedłużenia.

Mówiąc o podstawach, jest to zezwolenie na pracę dla cudzoziemca z dokumentami potwierdzającymi; studia; łączenie rodzin (gdy jeden z małżonków ma już zezwolenie na pobyt czasowy lub jest obywatelem Ukrainy); udział w międzynarodowych misjach technicznych i projektach; kaznodziejstwo; udział w pracach organizacji pozarządowych państw obcych; wolontariat naukowy, kulturowy, edukacyjny; udział w międzynarodowych kontraktach lub programach specjalnych; wykonywanie obowiązków służbowych dla zagranicznych mediów.

Ponadto, na zezwolenie na pobyt czasowy mogą liczyć też cudzoziemcy, którzy przybyli nielegalnie, ale z powodu niemożności wydalenia z Ukrainy, czasowo znajdują się na jej terenie.

W trakcie ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w organach Państwowej Służby Migracyjnej, oprócz oświadczenia i dokumentu paszportowego, potrzebne jest dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej, 4 zdjęcia, a także kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego (jeśli ktoś takowy posiada). Ponownie, jak w przypadku Zezwolenia na imigrację, w zależności od przyczyny wystawienia zezwolenia na pobyt mogą być wymagane też inne dokumenty.

Przewidziany w porządku ustawy termin na wydanie przez organ Państwowej Służby Migracyjnej zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 15 dni od dnia złożenia oświadczenia i dokumentów.

Twardy warunek, który trzeba spełnić przy obu formach zezwolenia na pobyt: cudzoziemiec zobowiązuje się umieścić pieczątkę miejsca rejestracji zezwolenia na pobyt w ciągu 10 dni od momentu uzyskania zaświadczenia. Czyli wymagany będzie meldunek.

Powaga najwyższego stopnia...

Bywa, że po odwiedzeniu Ukrainy cudzoziemcowi tak zapada w serce ten kraj, że myśli: chcę żyć tylko tutaj. Albo z powodu jakichś okoliczności może żyć tylko tam. W tej sytuacji warto już mówić o obywatelstwie Ukrainy.

Aby uzyskać podstawowy dokument Ukraińca, osoba nie może mieć innego obywatelstwa, albo musi zobowiązać się do zrzeczenia się już posiadanego obywatelstwa innego kraju w ciągu 2 lat. Ale jeżeli ustawodawstwo państwa cudzoziemca przewiduje automatyczną utratę obywatelstwa równocześnie z nabyciem obywatelstwa innego kraju, to takie działanie nie jest wymagane.

Ponadto, według standardowej procedury, należy spełnić kilka kluczowych wymogów. A mianowicie mieć legalne źródło dochodu, nieprzerwanie przebywać na terenie kraju 5 lat lub przez dłużej niż 2 lata być w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy, a także mieć Zezwolenie na imigrację. Są też bardziej symboliczne wymogi — jak, na przykład, przestrzeganie Konstytucji i znajomość języka ukraińskiego na poziomie komunikatywnym. Symboliczne, ponieważ często nikt nie będzie weryfikować tego, czy ktoś postępuje zgodnie z Konstytucją kraju i sprawdzać na wyrywki szkolnego programu nauczania języka ukraińskiego.

Zwykle, jeśli chodzi o znajomość języka, wystarczą zaświadczenia o znajomości języka ukraińskiego, które można dostać w każdej szkole średniej na Ukrainie. Także zaświadczenie sporządza lokalny organ władzy wykonawczej lub organ wykonawczy samorządu. I góra, czyli pracownik Państwowej Służby Migracyjnej, aby upewnić się co do rozumienia języka, może zamienić z osobą ubiegającą się o obywatelstwo kilka słów po ukraińsku.

Jednak są cudzoziemcy, którzy na pewnych zasadach mogą przejść procedurę uzyskania obywatelstwa ukraińskiego w sposób uproszczony. Do takich czynników należą: narodziny lub zamieszkiwania na terytorium Ukrainy przed 24 sierpnia 1991 roku, albo to, że przed uzyskaniem przez Ukrainę niepodległości na jej terenie mieszkał lub urodził się przynajmniej jeden z krewnych osoby chcącej stać się Ukraińcem (rodzice, dziadkowie, dziecko, wnuk lub wnuczka, brat lub siostra, w tym dalsi krewni).

Przy uproszczonej procedurze znikają też warunki dla ubiegających się o obywatelstwo Ukrainy: taka osoba nie musi mieszkać w kraju przez przewidziane 5 lat i ubiegać się o Zezwolenie na imigrację. Takie osoby również muszą znać język ukraiński tylko na poziomie wystarczającym do swobodnego komunikowania się.

Chyba jednym z trudniejszych etapów będzie zbieranie niezbędnych dokumentów. Wraz z wnioskiem o przyznanie obywatelstwa Ukrainy w oddziale Państwowej Służby Migracyjnej w miejscu zamieszkania składa się następujący wykaz dokumentów i zaświadczeń:

- 3 zdjęcia (35 x 45);

- albo oświadczenie o braku obcego obywatelstwa (dla osób bez obywatelstwa); albo zobowiązanie do zrzeczenia się obcego obywatelstwa (w przypadku cudzoziemców); albo oświadczenie o zmianie obywatelstwa (dla cudzoziemców, których obywatelstwo innego kraju wygasa wraz z nabyciem obywatelstwa Ukrainy, zgodnie z międzypaństwowym porozumieniem);

- albo dokument potwierdzający ciągły legalny pobyt na Ukrainie przez okres 5 lat (dla tych, którzy wjechali na Ukrainę jako cudzoziemcy); albo dokument potwierdzający ciągły legalny pobyt na Ukrainie przez ostatnie 3 lata, wraz z potwierdzeniem tego, że osoba taka wjechała tam będąc bezpaństwowcem (dla tych, kto wjechali na Ukrainę jako bezpaństwowcy);

- albo kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie Zezwolenia na imigrację na Ukrainę; albo kopię dowodu osobistego obywatela byłego ZSRR wzór z 1974 roku z adnotacją o zameldowaniu na obszarze Ukrainy; albo, dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy przybyli na Ukrainę w celu pobytu stałego przed dniem wejścia w życie ustawy Ukrainy „O imigracji”, kopia zezwolenia na osiedlenie się;

- albo dokument o władaniu językiem ukraińskim (lub o jego znajomości w zakresie wystarczającym do komunikacji); albo kopia certyfikatu lub odpis z dyplomu (jeśli osoba studiowała język ukraiński); albo dokument o niepełnosprawności (jeśli osoba ma ułomności fizyczne);

- dokument o posiadaniu legalnych źródeł utrzymania w ciągu ostatnich 6 miesięcy w momencie składania wniosku o obywatelstwo ukraińskie. Jeśli wnioskodawca przedstawia świadectwo o posiadaniu własnych oszczędności finansowych, na koncie musi znajdować się kwota nie mniejsza niż 12 równowartości minimum egzystencji (ustalonego w momencie składania wniosku).

Osoba ubiegająca się o uzyskanie obywatelstwa ukraińskiego, zamieszkała za granicą, w celu złożenia wniosku może zwrócić się do przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Ukrainy.

Dalej wnioski są rozpatrywane najpierw przez administrację służby migracyjnej, potem przez Główny Urząd Służby Migracyjnej, następnie przez Państwową Służbę Migracyjną i w końcu przez Komisję ds. Obywatelstwa przy Prezydencie Ukrainy. Udanym zwieńczeniem całej tej procedury powinna być decyzja o przyznaniu obywatelstwa w projekcie dekretu prezydenta.

W taki sposób jeśli decyzja ukraińskich władz jest pozytywna i wnioskodawca zostaje obywatelem Ukrainy, to otrzyma on odpowiednie zaświadczenie, dzięki któremu może już dostać w swoje ręce ukraiński paszport. Warto jednak przygotować się na to, że procedura przyznania obywatelstwa i rozpatrzenie wniosku może trwać cały rok, a wszystko znowu będzie zależeć od podstawy do przyznania obywatelstwa.

Czy władze mogą odmówić?

Mogą. Choć lista argumentów ku temu nie jest aż tak długa. Należy wyjaśnić, że obywatelem Ukrainy nie może zostać osoba, która popełnia przestępstwo przeciwko ludzkości lub ludobójstwo; była skazana na Ukrainie na karę pozbawienia wolności za popełnienie ciężkiego lub szczególnie ciężkiego przestępstwa (do momentu przedawnienia lub zatarcia karalności) z uwzględnieniem poziomu zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa; która popełniła na terytorium innego państwa ciężkie lub bardzo ciężkie przestępstwo.

Jak widać, istnieje wiele opcji. Na szczęście, znamiennego Ministerstwa Biurokracji, jak w „Małej Dorrit” Charlesa Dickensa, na Ukrainie nie ma. Jedyne, co może zatrzymać cudzoziemców na drodze do mieszkania w najlepszym miejscu na Ziemi, jest ostra niechęć urzędników do robienia wszystkiego zgodnie z prawem i za darmo. Ukraina się zmienia i można wziąć udział w tym procesie. Jeśli ktoś domaga się łapówki podczas składania dokumentów, należy zwracać się do specjalnie utworzonych organów, które utrzymuje naród Ukrainy płacąc podatki – Narodowego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Generalnej Ukrainy lub Narodowej Policji Ukrainy.

 

Ulana Bezpalko

Artykuły powiązane