Jaki jest najbardziej skandaliczny artykuł na temat języka w przyjętej ustawie „O edukacji”

Jaki jest najbardziej skandaliczny artykuł na temat języka w przyjętej ustawie „O edukacji”
We wtorek 5 września Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O edukacji” w nowej wersji.
Przewiduje ona 12-letnią naukę w szkole, konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i znaczące podwyższenie pensji dla nauczycieli.

Najwięcej dyskusji podczas omawiania ustawy „O edukacji” wywołał artykuł 7 tego dokumentu – „O języku edukacji”.

Deputowani odkładali nawet jego rozpatrzenie o kilka godzin do momentu uzgodnienia stanowisk wszystkich frakcji.

Wynik tych negocjacji odczytał ze stenogramu Kostiantyn Jusow z partii „Blok Petra Poroszenki”. Artykuł brzmi następująco:

„1. Językiem procesu edukacyjnego w szkołach jest język państwowy. Państwo gwarantuje każdemu obywatelowi Ukrainy prawo do zdobycia formalnego wykształcenia na wszystkich poziomach (przedszkolne, średnie ogólne, techniczne [zawodowe techniczne], zawodowe i wyższe), a także do kształcenia dodatkowego oraz podyplomowego w języku państwowym w instytucjach państwowych i komunalnych.

Osoby, które należą do mniejszości narodowych Ukrainy, mają zagwarantowane prawo do nauki w publicznych instytucjach w celu uzyskania wykształcenia przedszkolnego i podstawowego obok języka państwowego w języku odpowiedniej mniejszości narodowej. Prawo to jest realizowane poprzez osobne klasy (grupy) z nauczaniem w języku odpowiedniej mniejszości narodowej obok języka państwowego, co dzieje się zgodnie z prawem i nie rozprzestrzenia się na klasy i grupy z nauczaniem w języku ukraińskim.

Osoby należące do rdzennych narodów Ukrainy mają zagwarantowane prawo do nauki w publicznych instytucjach wykształcenia przedszkolnego i średniego obok języka państwowego w języku odpowiedniego rdzennego narodu. Prawo to jest realizowane poprzez poszczególne klasy (grupy) z nauczaniem w języku odpowiedniego rdzennego narodu Ukrainy obok języka państwowego, co dzieje się zgodnie z prawem i nie rozprzestrzenia się na klasy i grupy z nauczaniem w języku ukraińskim.

Osobom należącym do rdzennych narodów i mniejszości narodowych Ukrainy zagwarantowane jest prawo do nauki języka odpowiedniego rdzennego narodu lub odpowiedniej mniejszości narodowej w publicznych instytucjach wykształcenia średniego lub za pośrednictwem narodowych stowarzyszeń kulturalnych.

Osoby z zaburzeniami słuchu mają zapewnione prawo do nauki w języku migowym oraz do nauki ukraińskiego języka migowego.

  1. Instytucje edukacyjne mają obowiązek prowadzenia nauki języka państwowego, w szczególności w placówkach technicznych (zawodowo-technicznych), zawodowych i szkolnictwa wyższego w zakresie umożliwiającym prowadzenie działalności zawodowej w wybranej branży z wykorzystaniem języka państwowego.
Dla osób należących do rdzennych narodów i mniejszości narodowych, cudzoziemców i osób bez obywatelstwa tworzone są odpowiednie warunki do nauki języka państwowego.

  1. Państwo sprzyja nauce języków komunikacji międzynarodowej, przede wszystkim języka angielskiego, w państwowych i komunalnych instytucjach edukacyjnych.

  2. W instytucjach edukacyjnych zgodnie z programem edukacyjnym jedna lub kilka dyscyplin może być wykładanych w dwóch lub większej liczbie języków – języku państwowym, angielskim lub innym oficjalnym języku Unii Europejskiej.

  3. Na życzenie kandydatów chcących zdobyć wykształcenie zawodowe i wyższe instytucje edukacyjne stwarzają możliwości do nauki języka rdzennego narodu i mniejszości narodowej jako odrębnej dyscypliny.

  4. Państwo przyczynia się do tworzenia i funkcjonowania instytucji edukacyjnych za granicą, w których odbywa się nauczanie w języku ukraińskim lub w której uczy się języka ukraińskiego.

  5. Szczegóły wykorzystania języków w poszczególnych rodzajach i na poszczególnych poziomach kształcenia są określone w specjalnych ustawach”.

Wprowadza się również zmiany do końcowych postanowień. Ma tam zostać wskazane, co następuje:

„Ustalić, że osoby należące do rdzennych narodów i mniejszości narodowych Ukrainy i zaczęły zdobywać wykształcenie średnie przed 1 września 2018 roku, a przed 1 września 2020 roku kontynuują zdobywanie wykształcenia zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wejściem w życie tej ustawy ze stopniowym wzrostem liczby przedmiotów wykładanych w języku ukraińskim”.

Jak wiadomo, Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła projekt ustawy „O edukacji” w drugim czytaniu. Za odpowiednim orzeczeniem zagłosowało 255 deputowanych.

Sporo zmian do projektu ustawy deputowani wnosili „z miejsca”. Postanowili oni między innymi przywrócić przegłosowaną w pierwszym czytaniu normę, dotyczącą minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli – powinno ono wynieść trzykrotność płacy minimalnej, czyli 9600 hrywien (według stanu na teraz płaca minimalna wynosi 3200 hrywien).

Jest to ustawa ramowa. Poprzednia ustawa „O edukacji” została przyjęta w 1991 roku.

Wprowadza ona 12-letnie nauczanie kompetencyjne, począwszy od 2018 roku. Te dzieci, które pójdą do pierwszej klasy 1 września 2018 r., będą uczyć się przez 12 lat.

Dla wszystkich pozostałych uczniów czas trwania nauki pozostanie niezmieniony – będzie to 11 lat.

Zwiększenie liczby lat nauki jest wymagane, by przejść od obecnego trybu do takiego, gdzie uczniowie nauczą się wykorzystywać wiedzę w praktyce (nauczanie kompetencyjne).

Szkoła będzie podzielona na początkową (klasy 1-4), podstawową (5-9) i profilową (10-12). Nowa starsza szkoła profilowa będzie realizowana w ramach liceum akademickiego i zawodowego.

Ustawa zapewnia szkołom więcej autonomii. Dyrektor szkoły będzie wybierany w konkursie i mianowany na okres 6 lat z prawem reelekcji na kolejną kadencję. To właśnie dyrektor będzie wyznaczać sobie zastępców i zatrudniać nauczycieli.

Ustawa znosi atestację szkół i kontrole zarządów edukacji. Przewiduje za to inny model monitorowania jakości edukacji – powstaje Państwowa Służba Jakości Kształcenia, która będzie przeprowadzać audyt instytucjonalny szkół. To jedyny planowany środek państwowego nadzoru (kontroli) nad szkołą, który będzie wykorzystywany raz na 10 lat.

Głównym celem takiego audytu jest przekazanie szkole rekomendacji, mających na celu poprawę procesu edukacyjnego.

Ustawa daje nauczycielom wiele możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji– nauczyciel musi sam określić, kiedy i gdzie będzie się odbywać podnoszenie kwalifikacji.

Ustawa mówi jedynie, że ma się to odbywać co roku, a łączna liczba godzin przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji w ciągu 5 lat nie powinna być mniejsza niż 150.

Ponadto wprowadza się dobrowolną certyfikację nauczycieli, po przejściu której mogą oni uzyskać 20% premii do pensji. Wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie. Jego minimalna wielkość powinna wynieść trzykrotność płacy minimalnej, czyli 9600 hrywien (według stanu na teraz płaca minimalna wynosi 3200 hrywien).

Ustawa pozwala nauczycielom pracować według opracowanego przez nich programu edukacyjnego lub wykorzystywać standardowy, przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – wszystko zależy od gotowości nauczyciela do włączenia się w ten proces.

Państwo natomiast określa oczekiwane rezultaty na każdym etapie nauki ucznia (po każdym roku nauki), a sposób osiągnięcia tych wyników nauczyciel może wybrać sam, na podstawie talentów i potrzeb dzieci.

Ustawa przewiduje również przejrzystość szkolnych finansów – placówki edukacyjne będą musiały publikować informacje o swoich wpływach na stronie internetowej szkoły lub założyciela. W ten sposób rodzice, nauczyciele i inni zainteresowani będą mogli sprawdzić, czy pieniądze są dobrze wykorzystywane.

Źródło: VIDIA

Artykuły powiązane